Daihatsu  Engines
Daihatsu  Engines
MAKE MODEL ENGINE YEAR

USED

REMAN CORE
DAIHATSU CHARADE CB 88-89 $795.00 $1,995.00 $500.00
DAIHATSU CHARADE HC 89-UP $795.00 $1,995.00 $500.00